polskich Niedersachsen klar Logo

Logistyka

Logistyka to przyszłościowa branża rozwojowa o wysokiej dynamice innowacji, stwarzająca nowe miejsca pracy. Jej rozwojowi sprzyja rosnąca globalizacja rynków pracy i sprzedaży, która otrzymała dodatkowy impuls w wyniku rozszerzenia UE, a także coraz intensywniejsze powiązania gospodarcze pomiędzy przemysłem, usługami i handlem, oraz błyskawicznie rosnąca oferta w dziedzinie usług z wartością dodaną. Branża logistyczna odgrywa w Dolnej Saksonii ważną rolę i przyczynia się w decydujący sposób do konkurencyjnego i trwałego rozwoju całej gospodarki.

Dolna Saksonia spełnia dziś wszystkie warunki, jakie charakteryzują atrakcyjne i wydajne centrum lokalizacji gospodarki:

- centralne położenie, czyli bliskość do ważnych rynków
- spełniające oczekiwania powierzchnie użytkowe za ceny odpowiadające warunkom rynkowym
- wydajne, intermodalne struktury transportowe
- wydajne węzły logistyczne
- dobre połączenia i sieci połączeń
- wysoka kompetencja logistyczna

Rząd Dolnej Saksonii wcześnie docenił wielkie znaczenie logistyki i w roku 2002 powołał do życia jako jeden z pierwszych krajów federalnych Inicjatywę Landową na Rzecz Logistyki. Jej cele to:

- utrzymanie i podnoszenie konkurencyjności Dolnej Saksonii jako centrum lokalizacji gospodarki
- lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i efektywniejsza współpraca jednostek odpowiedzialnych za transport
- funkcja platformy informacji i kontaktów dla wszystkich jednostek w dziedzinie logistyki i komunikacji
- marketing Dolnej Saksonii jako centrum logistyki na poziomie narodowym i międzynarodowym, zwłaszcza wobec obserwowanego przesuwania się lokalizacji z Beneluxu na wschód
- inicjowanie projektów indywidualnych i grupowych odpowiadających na nowe wyzwania
- połączenie w sieci i wspieranie poszczególnych jednostek z branży logistycznej
- otwarcie dostępu do rynków i wsparcie w nawiązywaniu kooperacji

Centralną platformą informacji i kontaktów Inicjatywy na rzecz Logistyki i branży logistycznej w Dolnej Saksonii jest internetowy portal logistyczny, który łączy w sieci wszystkie jednostki, a jednocześnie daje możliwość administracyjnego i technicznego wspierania pracy i celów Inicjatywy.

Celem jest stworzenie za pomocą portalu logistycznego ponadbranżowej platformy dolnosaksońskiej gospodarki logistycznej, na której inicjowane są kooperacje, forsowane dalszy wzrost jakości i dywersyfikacja oferty logistycznej, realizowane opracowywanie innowacyjnych usług i akwizycja nowych potencjałów rynkowych.
Logistics Prawa autorskie do zdjęć: grafolux & eye-server
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym