polskich Niedersachsen klar Logo

Trzeci wiek jako szansa

Nowoczesna polityka ds seniorów w długowiecznym społeczeństwie

Nasze społeczeństwo podlega istotnym zmianom. Fundamentalnie zmieni się w najbliższych latach i dekadach struktura wiekowa ludności, gdyż społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie.
Starsi ludzie będą odgrywali w społeczeństwie przyszłości jeszcze większą rolę, niż ma to miejsce dzisiaj. Już teraz co piąty mieszkaniec Dolnej Saksonii ma powyżej 60 lat. W okresie czasu krótszym od życia jednego pokolenia liczba ta podwoi się do prawie 40 procent. Dlatego potrzebujemy solidarności, sprawiedliwości i odpowiedzialności we wzajemnych stosunkach pokoleń. Kraj będzie dostosowywał swoje działania do umiejętności i potrzeb starych i młodych i wspierał ich współżycie.

Dolna Saksonia pragnie stworzyć pomost pomiędzy pokoleniami. Temu służą na przykład wielopokoleniowe domy, pomysł z Dolnej Saksonii, przejmowany w tej chwili przez całe Niemcy.
Nowoczesna polityka ds seniorów stwarza warunki ramowe, które pozwalają osobom starszym tak długo samodzielnie kształtować swoje życie, jak to tylko jest możliwe. Z drugiej strony w polityce tej brany jest pod uwagę fakt, że wraz z wiekiem wzrasta ilość chorób i zapotrzebowanie na opiekę. Dlatego prewencja jest celem politycznie tak samo ważnym, jak zapewnienie wyższych standardów jakości w opiece zdrowotnej i pielęgnacji osób starszych.

Osoby starsze potrzebne są w długowiecznym społeczeństwie bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebujemy ich wiedzy i ich współodpowiedzialności, a także ich zaangażowania we własnych sprawach. Chcemy poprawić ich możliwości udziału w życiu publicznym, aby mogli efektywnie wnosić swoje doświadczenia do pracy społecznej, polityki i życia gospodarczego.

Przykłady dolnosaksońskiej polityki ds pokoleń i seniorów

Biuro Obsługi Seniorów
Dolna Saksonia wspiera jako pierwszy kraj związkowy, nie będący miastem na prawach landu, stopniowe tworzenie Biur Obsługi Seniorów w całym kraju. Aktualnie powstają pierwsze takie biura, tworzące wspólną sieć. Starsze osoby otrzymują w nich wyczerpującą ofertę informacyjną, doradczą i usługową.

Dobrowolny rok seniora
Na wzór dobrowolnego roku socjalnego dla młodzieży seniorki i seniorzy wnoszą swoje umiejętności i swoją wiedzę do różnych projektów i inicjatyw, pracując w nich jeden do dwóch dni w tygodniu.

Dolnosaksońskie biuro „Nowe mieszkanie w trzecim wieku“
Kraj Związkowy Dolnej Saksonii wspiera od 2008 roku stworzenie niezależnego doradztwa mieszkaniowego miast i powiatów wiejskich. Biura powinno przyczynić się we współpracy z administracją lokalną do opracowania nowych form mieszkaniowych dla seniorów.

Inicjatywa Landowa „Produkty dostosowane do potrzeb pokolenia”
Celem tej modelowej na skalę Niemiec sieci z udziałem partnerów z gospodarki, nauki, związków zawodowych, stowarzyszeń i polityki jest opracowywanie i wprowadzanie na rynek produktów i usług dostosowanych do potrzeb seniorów. Ponadto społeczeństwu powinien zostać przekazany nowy obraz osób w zaawansowanym wieku, z ich możliwościami i doświadczeniami. Dolna Saksonia jest także członkiem sieci Regionów Europejskich „Gospodarka dla seniorów”.

Senior citizens Prawa autorskie do zdjęć: Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym