polskich Niedersachsen klar Logo

Wymiar sprawiedliwości w Dolnej Saksonii

W dolnosaksońskim wymiarze sprawiedliwości (nie uwzględniając więziennictwa) pracuje ponad 11 000 pracowników. Ministerstwo Sprawiedliwości, jako najwyższy organ krajowy, sprawuje nadzór nad wszystkimi sądami, prokuraturami i zakładami karnymi w Dolnej Saksonii. Poza tym Ministerstwo Sprawiedliwości współdziała przy opracowywaniu projektów ustaw na szczeblu kraju, a także na szczeblu federacji.

W sądach pracuje około 1 900 sędziów. Pracują oni w pięciu różnych rodzajach sądów: sądownictwo powszechne, sąd pracy, sąd administracyjny, sąd ds. socjalnych, sąd finansowy. Wyroki wydawane są „w imieniu narodu“, tzn. zgodnie z Ustawą Zasadniczą sędziowie są niezależni w podejmowaniu decyzji. Około 500 prokuratorów prowadzi dochodzenia w ścisłej współpracy z policją przy podejrzeniu popełnienia czynów karalnych. Prokuratury prowadzą dochodzenia obiektywnie, tzn. uwzględniając zarówno materiał obciążający jak i odciążający. Poza tym prokuratorzy reprezentują oskarżenie w procesach karnych. Przestępcy karani są grzywną lub pozbawieniem wolności. Najwyższą karą jest dożywotnie pozbawienie wolności. Po zaliczeniu 15 lat kary następuje sprawdzenie z urzędu, czy konieczne jest dalsze zamknięcie w zakładzie karnym. Osoby skazane na dożywotnie więzienie zwalniane są w Dolnej Saksonii po odbyciu średnio 20 lat kary (średnia w całych Niemczech wynosi 18 lat).

Dolnosaksońskie zakłady penitencjarne zatrudniają 3 900 pracowników, którzy w 14 zakładach karnych odpowiadają za około 6 500 więźniów. Przed opuszczeniem zakładu karnego każdy więzień jest przygotowywany do życia na wolności i do reintegracji w społeczeństwie. Zgodnie ze starą prawdą: „Jutro będą znowu naszymi sąsiadami“, dolnosaksońskie zakłady penitencjarne stawiają na wyważony stosunek pomiędzy bezpieczeństwem obywateli, a resocjalizacją więźniów.

Wymiar sprawiedliwości jest, obok ustawodawstwa (legislatywa) i administracji (władza wykonawcza), trzecim fundamentalnym filarem naszego demokratycznego porządku państwowego. Podstawową zasadą jest przy tym rozdział władzy, tzn. wszystkie trzy filary są od siebie niezależne.

Do początku strony
przejść do widoku mobilnym